תקנון אתר הקניות של ביגוד


מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט לקניות און-ליין של רשת Bגוד (להלן – הרשת) שבבעלות חב' ביגוד האופנה לכל ובזול בע"מ ח.פ. 512517475 ממרכז לוגיסטי קיבוץ עין שמר ד.נ. מנשה 3881600 (להלן – החברה).

הוראות תקנון זה נרשמו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות כמובן לגברים ולנשים כאחד.

האתר מהווה חנות וירטואלית לרכישת פריטי לבוש, הנעלה, אקססוריז, מוצרי אופנה שונים ושירותים שונים (להלן יקראו יחדיו – הפריטים) המופיעים באתר ומוצעים למכירה למשתמשי האתר, כאשר המשתמש יוכל לבחור בין משלוח הפריטים לביתו ובין איסוף עצמי באחד מסניפי הרשת.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות, בין המשתמש באתר ובין החברה. השימוש באתר במידע ובבסיס הנתונים שבו, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. אנא קראו אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה והתחייבות לפעול בהתאם, בבחינת הצהרה של המשתמש באתר כי הנו מודע לכל הוראות התקנון וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות באי-קיום התחייבויות החברה לפי התקנון. כל מי שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש באתר" לצורך קניית הפריטים.

"משתמש באתר" - הינו כל אדם, לרבות חברה, הרשאי ויש לו "כשירות לביצוע פעולות משפטיות" מחייבות באמצעות האתר.

"כשירות לביצוע פעולות משפטיות" – כל מי שמשתמש באתר, כאשר לגבי חסויים או קטינים הנכם נדרשים ליידע את האפוטרופוסים ו/או את ההורים החוקיים, לפי הענין, בדבר הוראות התקנון, ולקבל את אישורם לביצוע פעולות מחייבות באמצעות האתר.
אפוטרופוסים והורים - חלה עליכם האחריות ליידע את החסויים/הקטינים, לפי הענין, בדבר הוראות תקנון זה ולפקח על פעילות החסויים/הקטינים, לפי הענין, באופן שהם יפעלו לפי תנאי תקנון זה.
מובהר כי לצורך תקנון זה, קיימת חזקה כי כל פעילות אשר תבוצע על ידי חסויים/קטינים באתר נעשית מתוך הסכמה של האפוטרופוסים ו/או ההורים החוקיים, לפי הענין, בהתאם לאמור בתקנון.

שני תנאים הכרחיים נוספים לשימוש באתר, הם כי למשתמש באתר יש הרשאה לשימוש בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף וכי הוא בעל תא דואר אלקטרוני (דוא"ל) פעיל ברשת האינטרנט.

החברה רשאית לשנות את הוראות השימוש באתר, התקנון, התכנים, הפרסומים, ו/או כל פרט הקשור במנה ועיצוב האתר ו/או השירותים הניתנים באתר, בכל עת ללא כל הודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר כל שינוי בהוראות התקנון יחייב ממועד פרסום השינוי באתר.

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש, וללא כל זכות דרישה/תביעה כלפי החברה. כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר ו/או לבצע בו רכישות או פעילות אחרת כלשהיא כלפי כל משתמש באתר שהתנהגותו אינה הולמת, בלתי ראויה, בלתי חוקית, או בניגוד לתקנון, לרבות במקרה של חשש להתנהגות כזו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות להסיר את רישומו מהאתר.

מחלקת שירות הלקוחות בחברה הינה הגוף המוסמך מטעם החברה לטפל בכל פניות משתמשי האתר ובכל הנוגע לביצוע הזמנות או ביטולן ובכל נושא אחר בקשר עם האתר – ניתן לפנות באמצעים הבאים:
בדוא"ל bgoodonline@bgood.co.il או - בוואצאפ : 054-9188026 , בימי חול בלבד, בין השעות 09:00-16:00.כללי

האתר משמש חנות וירטואלית לרכישת פריטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה למשתמשי האתר, ומאפשר לכל משתמש באתר לגלוש ולעיין בתכנים השונים ולרכוש בתום לב פריטים, ליצור לעצמו רשימת פריטים נבחרים בין לצורך שמירתם כמועדפים ובין לצורך הוספתם לסל הקניות ורכישתם.

האתר מאפשר לכל משתמש באתר להירשם למועדון ו/או רשימת דיוור לצורך קבלת מידע שיווקי, מידע פרסומי ומבצעים שונים מהחברה, לפי בחירת המשתמש. בנוסף האתר מאפשר מתן משוב, תגובות לפרסומים ולתכנים השונים באתר, כאשר החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את פרסום המשוב, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ו/או להסיר ו/או לשנות כל תוכן של משתמשי האתר.

כל משתמש באתר מאשר ומצהיר כלפי החברה, כי הוא נותן לה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ללא הגבלת זמן.

כל משתמש באתר מתחייב לגלוש ולעשות שימוש בתום לב באתר, ולהימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה והרשת ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה להימנע מפגיעה בשמה הטוב של החברה והרשת ושל צדדים שלישיים.

כל משתמש באתר מתחייב שלא להעלות לאתר, לפרסם, להציג כל מידע, תוכנה או תוכן פוגעני- כלומר שיש בו כדי חשש לגרימת נזק לצדדים שלישיים, לפגיעה בפרטיות ו/או ברגשות, גזעני, מיני, בלתי צנוע, שיש בו כדי ליצור לשון רע, חשש לפגיעה בקניין רוחני ו/או תכנים בלתי חוקיים כלשהם.


אופן הרכישה באתר

כל משתמש יכול לגלוש באתר ולבחור מתוך הפריטים המוצגים, ולבצע הזמנת פריטים כפי שמפורטים באתר, וזאת ע"י בחירה של הדגם הרצוי, הצבע הרצוי והמידה הרצויה ב"טופס הזמנה".

כל פריט המוצע באתר יוצג בעמוד בו יופיעו כל נתוני הפריט המוצע צילומו (להמחשה בלבד) ומחיר המכירה. תוכן העמודים יעודכן לפי שיקול דעת החברה, אשר תוכל להוסיף/להחסיר פריטים שאזלו מהמלאי, להוסיף/להחסיר דגמים, צבעים, מידות, לעדכן מחירים, תנאי אספקה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל המחירים באתר כוללים מע''מ, אלא אם צוין אחרת.

לנוכח העובדה כי הפריטים באתר מוצגים על גבי מסכים בגדלים שונים (מקרן טלביזיה, מסך מחשב, טבלטים וטלפון נייד) מובן ומובהר כי יתכנו פערים בין התמונות והצבעים שמוצגים באתר ובין מראה הפריטים במציאות.

כל משתמש שיבקש לבצע רכישה באתר, ידרש להזין פרטים בסיסיים ועדכניים כגון; שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי ובנוסף יתבקש לבחור סיסמא אישית.

על משתמשי האתר האחריות להזין פרטים מלאים ומדויקים כדי לאפשר לחברה לבצע את ההזמנה במהירות וביעילות. חל איסור להזין פרטים של אחרים ללא הרשאה מפורשת, ומובהר כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית, כאשר נגד משתמש באתר שיזין פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, ובכלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות פיצוי בגין נזקים ייגרמו לחברה ושיפוי על כל הוצאותיה.

מובהר כי הפרטים שיוזנו על ידי משתמשי האתר ישמשו את החברה בין השאר לשליחת דוא"ל בנוגע למידע שיווקי, פרסומי, מבצעים או עדכונים באתר, כאשר הדבר יבוצע רק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

בעת ביצוע ההזמנה תבוצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ומיד עם אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תישלח למשתמש הודעה מתאימה כי ה"הזמנה אושרה". במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי - יקבל המשתמש הודעה מתאימה. מובהר כי חיוב המשתמש באתר בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם השלמת הליך ההזמנה.

מובהר כי השלמת עסקת הרכישה מותנית בין היתר בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה, כאשר החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים או את גובה סכום העסקה, בכל הזמנה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי, או שיש בעיה באספקתו מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, או לספק לו מוצר חלופי וזאת לאחר הודעה בדוא"ל או בטלפון, לפי בחירת החברה, למשתמש ובכפוף להסכמתו לקבלת המוצר החלופי, כאשר במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה נגד החברה והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כאמור.

התשלום עבור הזמנת פריטים באתר יתבצע בכרטיסי אשראי (למעט "כרטיסי אשראי נטענים"), ותשלום באמצעות חשבון Pay Pal, כאשר התשלומים מאובטחים ע״י פרוטוקול אבטחה SSL.

במידת האפשר, ניתן יהיה לשלם עבור הזמנת פריטים באתר בתשלומים ללא ריבית בהתאם לגובה סכום העסקה, כאשר ככל שסכום העסקה גבוה יותר יתאפשר לשלם במספר תשלומים רב יותר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ניתן יהיה לעקוב אחר מהלך הטיפול בהזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדוא"ל על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. מובהר כי משלוח הודעת דוא"ל בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה לא מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח ההודעה כאמור כדי לחייב את החברה לגבי שלבי הטיפול בהזמנה. מובהר כי רישומי המערכת הממוחשבת והאוטומטית של החברה מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.


אספקת ההזמנה


אספקה לכתובת המשתמש - הפריטים המוזמנים באתר יסופקו לכתובת המשתמש בישראל בלבד, באמצעות חברות שילוח חיצוניות ועצמאיות (להלן - חברת השילוח), כאשר אספקת הפריטים לכתובת המשתמש תבוצע על ידי חברת השילוח בתוך 7 ימי עסקים מתום מועד ביצוע ההזמנה באתר ואישור חב' כרטיסי האשראי, וזאת בימי עסקים בישראל (ובכל מקרה למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג, חוה"מ וחג), והכל בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ולזכות את משתמש, אם לא תתאפשר אספקת הפריטים לכתובת שהזין המשתמש.
אספקת פריטים אל כתובת המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם למפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר, ויגבו בגין אספקה ליעד אחד, לכל היקף הזמנה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפטור משתמש בדמי משלוח מעל סכום הזמנה מסויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברות השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה מסיבות שאינן תלויות בחברה.


מובהר כי זמן האספקה הוא מועד משוער, תלוי בין היתר בזמינות הפריטים במלאי, וכי ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בגורמי צד שלישי שאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר ומצהיר כי הוא מבין ומודע לכך שאספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך מהמועד המשוער. לגבי פריטים שאזלו מהמלאי, לא תהיה התחייבות למועד אספקה.

בכל אחד מהמקרים הבאים לא תהיה החברה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים:
עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות בעת מלחמה, פעולות איבה, אירוע בטחוני, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתה, השבתה, חבלה כלשהי, תקלות בשרשרת האספקה אצל הייצרנים ו/או ספקי הפריטים ו/או בחב' השילוח, במערכת ההזמנות הממוחשבת של החברה ו/או תקלות בטלפון ו/או בשירותי הדוא"ל ומשלוח המיסרונים, במקרים חריגים, כגון ריבוי הזמנות ומשלוחים, מכירות סוף עונה, מועדי מכירה מיוחדים באתר וכדומה ו/או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.
בנוסף, החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת הפריטים למשתמש ו/או אי-אספקתם כלל, ככל שייגרם עקב הזנת פרטים שגויים, לא מדוייקים ו/או לא מלאים, ב"טופס ההזמנה" של המשתמש.

אם לאחר ביצוע ההזמנה ע"י המשתמש יתברר כי פריטים מסוימים חסרים במלאי, החברה תמסור הודעה על כך למשתמש והוא יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, או להחליף פריטים בהתאם לבחירתו.

אספקת הפריטים (בין בכתובת המשתמש ובין באיסוף עצמי) תותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש ו/או הצגת מספר "אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות הממוחשבת של החברה, ו/או לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ככל שיתאפשר, אך בלי להתחייב לזמינות השירות מראש, תתאפשר אספקת פריטים גם באמצעות שירות EPOST - מערכת תאים אלקטרוניים מאובטחים בישראל (להלן - לוקר דיגיטלי).
השירות כרוך בתשלום דמי משלוח, ומאפשר לקבל את הפריטים שנרכשו באתר בלוקר דיגיטלי בזמן המתאים למשתמש, ככל שתופיע בעת פעולת ההזמנה אפשרות למשלוח באמצעות EPOST יש לפעול כלהלן:
בסיום פעולת ההזמנה יש לסמן משלוח באמצעות EPOST ולסמן על המפה את המיקום ממנו ניתן יהיה לאסוף את החבילה. בעת הגעת החבילה אל נקודת האיסוף, חברת EPOST תשלח למזמין הודעתSMS , למספר הטלפון הנייד שצויין במהלך ההזמנה, עם קוד איסוף החבילה.
החבילה תמתין בלוקר הדיגיטלי 48 שעות מרגע קבלת ההודעה. אם אין באפשרותך לאסוף את החבילה בתום הזמן הנ"ל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בוואצאפ : 054-9188026 או בדוא" bgoodonline@bgood.co.il . מובהר כי פריט שנשלח דרך שירות EPOST ניתן להחזרה או החלפה אך ורק בסניפי הרשת.

מדיניות החזרות והחלפות

ניתן להחליף פריט תוך 14 יום מקבלת המשלוח בצירוף החשבונית שהתקבלה במייל במעמד הקניה.

החלפות יתבצעו דרך שירות הלקוחות. החלפה תצא בטווח של 7 ימי עסקים מרגע האישור.

במידה שמדובר בהחלפה של פריט פגום/ טעות של החברה במשלוח- החלפה תתקבל עם שליח לבית הלקוח ללא עלות.

אם מדובר בהחלפה/ טעות של הלקוח- ההחלפה תגיע לסניף נבחר או לבית הלקוח בעלות משלוח של 30 ש״ח.

החזרות ניתן לבצע גם בחנויות הרשת, בתמורה לזיכוי לאשראי ממנו בוצעה ההזמנה. בתיאום עם מחלקת האונליין- ווטסאפ: 054-9188026

לא כל הדגמים זהים בסניפים ובאונליין, לכן לא תמיד תתאפשר החלפת מידה בסניפים.

במידה ולאחר ביצוע ההזמנה מתגלים חוסרים במלאי, ניצור קשר לגבי מוצר חלופי או זיכוי לאשראי.

לא ניתן להחזיר או להחליף פריט שהודפס עליו לוגו או סמל בית ספר (אלא אם הפריט הגיע פגום).

עפ"י הוראת משרד הבריאות, לא ניתן לבצע החלפה או החזרה של תחתונים וגרביים.


נוהל ביטול העסקה ע"י המשתמש

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 כל משתמש באתר רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר, או להחליף את הפריט שהוזמן כנגד פריט חלופי אחר, או לקבל זיכוי כספי, והכל לפי מדיניות החזרת פריטים של החברה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בחוק כאמור.

מובהר כי הזכות לביטול עסקה מוקנית למשתמש שביצע את הרכישה בלבד, לרבות אם המשתמש הזמין את המוצר עבור אדם אחר (כגון מתנה) וגם אם הכתובת למשלוח היא של אדם אחר.

הזכות לביטול עסקה מוקנית למשתמש שביצע את הרכישה באתר, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הפריט, או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה, לפי המועד המאוחר ביניהם.

במקרה שהמשתמש שביצע את העסקה הוא אדם עם מוגבלות, "אזרח ותיק" (מעל גיל 65) או "עולה חדש" (עד 5 שנים) כהגדרתם בחוק, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה החברה זכאית לבקש מהמשתמש תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. הזכות לביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה בין הפריט ו/או המפרט של הפריט בפועל, לעומת פרטי הפריט או המפרט שלו כפי שמופיעים באתר, הינו בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט.

ביטול העסקה והחזרת הפריט, או החלפתו בפריט אחר, או קבלת זיכוי, יבוצע באמצעות החזרת הפריט לאחת מחנויות הרשת בצירוף חשבונית קנייה, פתק החלפה, או מסמך עם פרטי העסקה ובכפוף לתנאים הבאים:
הפריט תקין, לא הוסרו ממנו תוויות ו/או אביזרים נלווים, ולא נעשה בו כל שימוש.
תכשיטים, מוצרי בישום, מוצרי ספא וקוסמטיקה - בתנאי שאריזתם לא נפתחה.
הלבשה תחתונה, גרביונים, חלקים תחתונים ובגדי ים – אינם ברי החלפה ו/או החזרה.

החזר כספי במקרה של ביטול העסקה יבוצע אך ורק באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה או בהטבה, הסכום שיוחזר יהיה הסכום ששולם בפועל, דהיינו לאחר הנחה או הטבה.

ביטול עסקה, החלפת הפריט במוצר אחר, או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה אך ורק בחנויות הרשת, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת, וכפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ובכפוף לכל דין.

בהודעת הביטול יש לציין את השם, מספר הזהות, מספר הטלפון הנייד ואת מספר ההזמנה. הודעת משתמשי האתר על ביטול העסקה תעשה באחת הדרכים הבאות:
באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 1-700-702-767
בכל אחד מסניפי רשת Bגוד
בדואר רשום לכבוד: ביגוד האופנה לכל ובזול בע"מ מרכז לוגיסטי קיבוץ עין שמר ד.נ. מנשה 3881600
למייל לכתובת דוא"ל: bgoodonline@bgood.co.il וואצאפ : 054-9188026:
באמצעות קישורית ייעודית המוצגת באתר, או באמצעות צ'אט באתר (ככל שזמין)

למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החלפת המוצרים בסניפי הרשת – אינה חלה באופן אוטומטי ביחס לפריטים הנרכשים באתר, ואשר עליהם חל תקנון זה.


זכות החברה לבטל עסקה

לחברה מוקנית הזכות שלא לאשר הזמנה, או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל, לרבות במקרה שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחזה להיות גנוב, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
אם יש למשתמש באתר חוב כספי לחברה שטרם נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.
לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
לא נקלטו במערכת ההזמנות הממוחשבת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטי המשתמש.
במקרה בו נפלה טעות או תקלה במהלך הצגת הפריט למכירה באתר, לרבות טעות בתיאור, במפרט, במחיר או בדרכי המשלוח.
המשתמש באתר פעל באופן הנזה להיות בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין
המשתמש באתר מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים
המשתמש באתר פעל באופן שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה, בפעילותו התקינה של האתר, ו/או בצד ג' כלשהו.
אם יש חשש לביצוע הזמנת פריטים לצורך מכירה סיטונאית.
המשתמש לא הגיע לסניף לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך "תקופת שמירת הפריטים" בסניף.
בכל מקרה שבו המשתמש באתר פעל בניגוד לתקנון או ליתר תנאי השימוש באתר.
עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות בעת מלחמה, פעולות איבה, אירוע בטחוני, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתה, השבתה, חבלה, תקלות בשרשרת האספקה אצל היצרנים ו/או ספקי הפריטים ו/או בחב' השילוח, במערכת ההזמנות הממוחשבת של החברה ו/או תקלות בטלפון ו/או בשירותי הדוא"ל ומשלוח המיסרונים.

בכל אחת מהנסיבות כפי שמתואר לעיל, רשאית החברה לבטל את העסקה, או להציע למשתמש האתר פריט חלופי שווה ערך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בשום צורה שהיא בכל נזק ככל שנגרם למשתמש או לצד ג' , לרבות נזק בגין רכישת הפריט ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


זכויות קניין רוחני

מובהר בזאת כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות המבנה, העיצוב, התכנים, התמונות, הפרסומים, תוכנה וקבצים הוא רכושה של החברה בלבד ולה מוקנות כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים והנתונים של האתר, לרבות בסימני מסחר, סימני שירות, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים של החברה.

כל המשתמש באתר מאשר מתחייב ומצהיר בזאת כי לא יעתיק, יאסוף, יסרוק, ישכפל, יפיץ, ישווק, יתרגם, ימכור, יעביר לצד ג' ו/או יעשה שימוש בכל דרך ובכל אמצעי בתכני האתר שלא למטרת השימוש העצמי באתר. בנוסף, כל משתמש באתר מצהיר ומתחייב בזאת לא לעשות שימוש באתר ובתכניו כדי להציגו במקום אחר בכל צורה שהיא, לרבות ב"מסגרת" FRAME, בין באופן גלוי ובין באפן סמוי, ו/או למטרות מסחריות כלשהן, או פעולה שמנוגדת לאינטרסים של החברה, כל זאת ללא אישורה מראש ובכתב של החברה. כמו כן אין לבצע פעולה שאינה מותרת על פי הדין ואין לקשר לעמודים פנימיים באתר ("קישור עומק"), אלא לדף הבית בלבד.

שימוש שלא כמתואר לעיל, יגרום לחברה ו/או לרשת נזקים כספיים, תדמיתיים ונזקים אחרים, והחברה תהיה רשאית לפעול לפי כל דין, כנגד כל משתמש שיעשה שימוש מפר כאמור, לרבות חסימת עושה השימוש כאמור מכניסה נוספת לאתר של החברה. כל המפר תנאים אלה יפצה ו/או ישפה את החברה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה.

כל משתמש באתר שמעלה תוכן כלשהו לאתר מקנה בכך לחברה רישיון אוניברסלי חינם ובלתי מוגבל בזמן, להשתמש בו בכל דרך וכן להעניק רישיונות משנה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אחרת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוא מוותר בזה על כל זכות שיש או שעשויה להיות בתכנים שהעלה לאתר, לרבות לגבי זכות ל"מיזכה" Credit, וכן מוותר על כל טענה כנגד שימוש החברה בתוכן שהעלה.


אבטחה ופרטיות

החברה עושה מאמצים ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור, ככל שניתן על סודיות המידע, פרטי המשתמשים ופועלת לפי כל דין כאשר הפרטים הבסיסיים הללו יישמרו במאגר המידע הרשום של החברה, בין היתר לצורך דיוור ישיר של מידע שיווקי ופרסומי ומבצעים, בכפוף כמובן להסכמת המשמשים מראש ובכתב (לרבות באמצעות סימון מקוון).

בקשות הסרה, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: bgoodonline@bgood.co.il, כאשר מובהר כי ביצוע ההסרה בפועל יעשה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.

כדי להגן על סודיות המידע, פועל האתר באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת הממוחשבת של האתר.

החברה לא עושה שימוש כלשהו בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר אלא לצורך ביצוע תשלום ההזמנה, והיא אינה מעבירה אותם לצד ג' כלשהו, למעט לצורך ביצוע העסקה ע"י המשתמש.

למען הסר ספק מובהר כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר לא נשמרים במערכות המחשב של החברה מאחר והחברה נעזרת בגורמים חיצוניים לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

הואיל ומשתמשי האתר מבצעים פעולות בסביבה מקוונת, והואיל ואין באפשרות החברה להבטיח חסינות של 100% מפני חדירות ופריצות בלתי מורשות למערכת הממוחשבת, או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות לכן, אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כלשהו לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תיחשב החברה אחראית לכך ומאידך מוותרים המשתמשים באתר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

במקרים שמקורם "כוח עליון" כפי שפורט לעיל בתקנון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש, לרכושו, או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש בלתי חוקי ו/או בהעדר הרשאה.

החברה מצהירה כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ולצורך שמירת קשר או דיוור ישיר עם המשתמש. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה למסור ולהעביר פרטים אישיים של משתמש לצד ג', לרשויות החוק או לפי צו שיפוטי, בכל מקרה בו המשתמש פעל באתר באופן בלתי חוקי ו/או הפוגע ו/או העלול לפגוע בחברה ו/או בצד ג' כלשהו.

החברה לצרכיה אוספת מידע על השימוש באתר, לרבות העמודים, הפריטים, השירותים, המודעות והתכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר בהם גילה עניין, זמן שהיית המשתמש באתר ובכל עמוד בו, וכל הפעולות שבוצעו על יד המשתמש באתר.

החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי אך בכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטים אישיים של המשתמשים, ללא זיהוי משתמש ספציפי, לצורך ניתוח ומידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

בכפוף לכל דין, החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות שלה ביחס לאתר.


העדר אחריות, פיצוי ושיפוי

החברה מפעילה את האתר כחנות וירטואלית לציבור המשתמשים באתר לצורך הזמנה ורכישת פריטים, כאשר מובהר כי השימוש באתר נעשה באחריותם המלאה של המשתמשים באתר, על כל המשתמע מכך, ועליהם לאמת את אמיתות כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו, כאשר למען הסר ספק מובהר כי תכני האתר אינם בבחינת תחליף לייעוץ, טיפול מקצועי, ככל שאלה נדרשים, ומובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל תוכן, מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל), ובענין זה מובהר כי החברה לא מתחייבת כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ככל שיגרם, עקב הגישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה לאתר או השימוש בו, בגין כל עילה שהיא, בין חוזית ובין נזיקית. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, חבלה, תקלה, תוכנות וירוס, רוגלות, יישומי תוכנה, טעות או השמטה בתכני האתר, ולא תישא בכל אחריות לנזקים ככל שיגרמו לציוד המחשב של המשתמשים או לכל רכוש אחר שלהם, שיגרמו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות בשל הורדת מידע ותכנים מהאתר.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין תכני האתר, השימוש בהם או הסתמכות עליהם, ולמשתמשי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו.

החברה לא מתחייבת לשמור על זמינות האתר, זמינות התכנים או שירותי האתר, ומובהר כי כל אלה אינם חסינים מפני חבלה, גישה בלתי-מורשית למערכת ההזמנות הממוחשבת, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, במערכות התקשורת - ולא יהא בכל אלה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או זכות כלשהי למשתמשי האתר.

כל מי שמשתמש באתר מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווחים, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה או פעולה בניגוד לתנאי השימוש באתר - לרבות בגין כל טענה, דרישה או תביעה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.


שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה במיילbgoodonline@bgood.co.il או בטלפון: 1-700-702-767 .


דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר, לרבות בכל דבר שקשור לתקנון, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, כאשר מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת, סכסוך או עניין הנובע מהתקנון, מהאתר ומהשימוש בו, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.