תקנון "מועדון הלקוחות" של ביגוד האופנה לכל ובזול בע"מ

מועדון הלקוחות החדש של רשת "ביגוד" מנוהל על ידי חברת ביגוד האופנה לכל ובזול בע"מ (להלן: "הנהלת המועדון"), מועדון הלקוחות החדש ינוהל במקביל למועדון הלקוחות הקיים של הרשת )להלן: "המועדון הישן ") ויחליף אותו בתוך שנה מתאריך 23/01/2016.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות החדש של רשת ביגודB" גוד" FRIENDS להלן : "המועדון" או "המועדון החדש" ( ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו בעצם ההצטרפות את כללי תקנון זה על כל התנאים, ההטבות, והסייגים שבתקנון ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

הצטרפות כחבר במועדון

כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון פעם אחת בזמן נתון (לא ניתן להירשם כחבר פעמיים או יותר באותו זמן) .הצטרפותו של מי שגילו מתחת ל-18 שנים מותנית באישור בכתב מאחד מהוריו או מהאפוטרופוס שלו. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הסירוב.

כדי להצטרף למועדון יש למלא טופס הצטרפות דיגיטלי (להלן: " טופס ההצטרפות ") ולשלם דמי חבר שנתיים בסך של 25 ₪ להלן: " דמי החבר " . תשלום דמי החבר יתקבל במזומן, בכרטיס אשראי או בשיק, מלקוח חדש או מלקוח אשר חברותו במועדון הישן אינה בתוקף.

האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוח, ולא תישמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת כרטיס המועדון או אי קבלת הטבות המועדון עקב טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס.

כל אדם הינו חבר מועדון, החל מיום תשלום דמי החבר במועדון וקבלת כרטיס חבר המועדון, וכל עוד כרטיס חבר המועדון שברשותו הינו בר תוקף להלן: " החבר ".

תוקף החברות במועדון הינו למשך שנה אחת בלבד מיום תשלום דמי החבר במועדון וקבלת כרטיס חבר המועדון (להלן: " תקופת החברות ") . בתום השנה תפקע החברות במועדון. את תקופת החברות ניתן להאריך לשנה נוספת, בכפוף לתשלום דמי חבר מלאים חדשים שיהיו בתוקף באותה עת.

גובה דמי החבר יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה על העלאת דמי החבר תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.

הנתונים והפרטים האישיים אותם ימסור הלקוח בטופס ההצטרפות, ישמשו את הנהלת המועדון לצורך פנייה ללקוח מידי פעם בפעם וכן לצורך תפעול שוטף של מועדון הלקוחות.

יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 , חתימה הלקוח על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מצידו לקבלת חומר פרסומי מהנהלת המועדון ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.

כמו כן, חבר שחתם על טופס ההצטרפות למועדון ייחשב כמי שהסכים שכל מידע הנאסף ונצבר בחנויות רשת "ביגוד" לגביו בקשר עם רכישותיו בחנויות וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של הנהלת המועדון, אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את הנהלת המועדון לקידום פעולותיה אשר כוללות שיתופי פעולה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר לרבות שיתופי פעולה עם גופים אחרים וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.

ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהיה רשאי לדרוש בכתב מהנהלת המועדון כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות הנהלת המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש בכתב מהנהלת המועדון להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון. הנהלת המועדון מתחייבת לטפל בדרישת החבר תוך 21 יום מיום קבלת הודעת החבר כאמור במשרדה.

הטבות

הטבת הצטרפות: בעת ההצטרפות למועדון, ובאופן חד-פעמי, הלקוח יזכה להטבה חד פעמית של 10% הנחה מסכום הקנייה בפועל במעמד ההצטרפות (להלן: "הטבת ההצטרפות").

הטבת יום הולדת: כל קנייה שיבצע חבר המועדון באחת מחנויות הרשת, מלבד בסניפי עודפים, בחודש בו חל יום הולדתו, תזכה אותו ב- 50 ₪ מתנה שתינתן כהנחה מסכום הקנייה (להלן: "הטבת יום הולדת"). לא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין מימוש חלקי של מתנת יום ההולדת לרבות בעת ביצוע קניה בסכום הנמוך מסכום הטבת יום ההולדת – 50 ₪.